071 887 0440
|  Inloggen

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – De prijs
Artikel 7 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
Artikel 8 – Levering en uitvoering
Artikel 9 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 10 – Betaling
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Geschillen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Dag: kalenderdag;
2. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
3. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten
en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of
ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier
die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel
waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
mogelijk maakt;
5. Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of
diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten
in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud
en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik
gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
8. Schriftelijk: Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en
fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn
samengekomen.
10. Website: De webshop van ondernemer waarop producten en diensten worden aangeboden die door
klanten kunnen worden afgenomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Cachet Royal
Industrieweg 19, 2382 NR Zoeterwoude;
Telefoonnummer: +31 71 8870440
Openingstijden : Maandag t/m Vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur
E-mailadres: info@cachetroyal.nl
KvK-nummer: 69314985

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot
stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.
2. Indien klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of
voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, zijn deze
voor ondernemer slechts bindend, indien en voor zover deze door ondernemer uitdrukkelijk,
schriftelijk zijn aanvaard.
3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de
ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de
algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo
spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze
door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze
kosteloos zullen worden toegezonden.
5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het derde en vierde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de
toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
6. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van
de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe
bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de
oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten,
digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling
van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van
afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten
en/of digitale inhoud.
3. De inhoud van de website en het aanbod is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
Ondernemer kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en
volledig is. Alle prijzen, het aanbod en overige informatie op de website en in andere van
ondernemer afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en
typefouten.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en
het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de
overeenkomst ontbinden.
3. Indien een aanbod door de klant wordt aanvaard, heeft ondernemer het recht het aanbod binnen 3
werkdagen na ontvangst van de aanvaarding alsnog te herroepen. De ondernemer deelt zulk een
herroeping onverwijld mee aan de klant.
4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe
passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant
onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft ondernemer het recht om pas aan haar verplichting te voldoen
nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
6. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor
een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit
onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een
bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. De
ondernemer die op grond van het onderzoek de aanvraag weigert of daaraan bijzondere
voorwaarden verbindt, deelt dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 dagen na het sluiten van
de overeenkomst, onder opgave van redenen, aan de klant mede.

Artikel 6 – De prijs

1. Alle op de website en in andere van ondernemer afkomstige materialen vermelde prijzen zijn
exclusief btw (tenzij anders weergegeven) en tenzij op de website anders vermeld, exclusief andere
heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op
heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Ondernemer heeft vanaf twee weken na het sluiten van de overeenkomst het recht de
overeengekomen prijzen te wijzigen. De klant die niet akkoord gaat met de wijziging heeft het recht
de overeenkomst op te zeggen zonder dat hem daarvoor enige kosten in rekening zullen worden
gebracht door Ondernemer.
4. Eventuele bijkomende kosten, zoals bezorgkosten en betaalkosten worden op de website vermeld
en in ieder geval in het bestelproces getoond.

Artikel 7 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. Ondernemer staat er voor in dat de producten, diensten en digitale inhoud voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid
en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Indien het afgeleverde product, de geleverde dienst of digitale inhoud niet aan de overeenkomst
beantwoordt (gebrekkig of defect wordt geleverd), dan dient de klant binnen uiterlijk 3 werkdagen
nadat hij dit redelijkerwijs had kunnen ontdekken de ondernemer daarvan in kennis te stellen. Doet
klant dit niet, dan kan hij geen aanspraak meer maken op enige vorm van herstel, vervanging,
schadevergoeding en/of restitutie ter zake van dit gebrek.
3. Indien Ondernemer een klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten
hersteld, vervangen of (deels)vergoed. Ondernemer kan daarbij klant doorverwijzen naar een
fabrikant of leverancier
4. Indien klant op basis het in dit artikel gestelde retourneert, kan klant de producten retourneren.
Indien er wordt overgegaan tot terugbetaling van reeds vooruitbetaalde bedragen, zal ondernemer
deze bedragen binnen 30 dagen na ontvangst van de producten terugbetalen.
5. Het is mogelijk dat fabrikanten en/of leveranciers eigen garanties bieden. Deze garanties worden
niet door ondernemer aangeboden. Indien ondernemer hiervoor kiest, kan hij wel bemiddelen bij het
inroepen van deze garanties door klant.
6. Garantie op cosmetica, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk
vastgestelde garantiebepalingen van toepassing
7. Garantie op meubilair, alleen van toepassing op het frame en de pomp van de stoelen.
8. Garantiebepaling op apparaten. Apparaten dienen zelf aangeleverd te worden d.m.v. verzending of
aflevering bij Cachet royal. De Fabrikant bepaald of het defect onder garantie valt. Als het Defect
onder de garantie val word het apparaat kosteloos gerepareerd. Als het defect niet onder de garantie
valt worden de kosten om het defect te verhelpen in kaart gebracht ter behoeve van de reparatie
beslissing.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

1. Zodra de bestelling door ondernemer is ontvangen, stuurt ondernemer de producten met
inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde, zo spoedig mogelijk toe. Verzendkosten
meubilair vanaf 1 stuks bedraagt €29,95 excl.btw. binnen Nederland. Montage kosten niet
inbegrepen.
2. Ondernemer is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die
voortvloeien uit de overeenkomst.
3. De levertermijn bedraagt in beginsel 30 dagen, tenzij op de website of bij het sluiten van de
overeenkomst, duidelijk anders is weergegeven. De keuze van de vervoerder is voor ondernemer.
4. Indien ondernemer de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt hij klant
daarvan in kennis met mededeling van de te verwachten nieuwe levertermijn. Klant heeft alsdan het
recht om de overeenkomst te ontbinden en tevens recht op vergoeding van zijn schade als gevolg
van de te late of niet levering tot ten hoogste één keer de aankoopsom indien de te late of niet
levering te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van ondernemer. De klant deelt de ondernemer
onmiddellijk na diens mededeling van te late of niet levering mede of hij alsnog nakoming van de
overeenkomst wil of deze wenst te ontbinden.
5. Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen gaat het risico van de te leveren producten over op
de klant zodra zij op het opgegeven afleveradres zijn geleverd. Als klant besluit de producten af te
halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
6. Indien klant of de door hem aangewezen derde op het overeengekomen levertijdstip niet op het
afleveradres aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen, is ondernemer gerechtigd de
producten weer retour te nemen. Tegen extra kosten zal ondernemer de producten op een in overleg
met de klant nader te bepalen ander tijdstip en/of andere dag opnieuw aan klant aanbieden. Indien
levering onmogelijk blijkt, komt de betalingsverplichting niet te vervallen en worden eventuele extra
kosten, ook voor het retour nemen, aan klant in rekening gebracht.
7. Indien het bestelde niet meer leverbaar is, zal ondernemer zich inspannen om een soortgelijk
product van soortgelijke kwaliteit aan te bieden aan klant. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst
kosteloos te ontbinden.

Artikel 9 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:
1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen), digitale inhoud of diensten, te allen tijde
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn
van twee maanden.
2. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen), digitale inhoud of diensten, te allen tijde
tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van twee maanden.
3. De klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten schriftelijk opzeggen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten (elektriciteit daaronder begrepen), digitale inhoud of diensten, wordt stilzwijgend met
eenzelfde duur verlengd als overeengekomen.
5. Genoemde opzegtermijnen zijn overeenkomstig van toepassing voor opzeggingen door ondernemer.

Artikel 11- Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven
alle geleverde goederen eigendom van Ondernemer.

Artikel 12- Aansprakelijkheid

1. Behoudens opzet of grove nalatigheid is de totale aansprakelijkheid van ondernemer jegens klant
wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, beperkt tot vergoeding
van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). Indien er
sprake is van een duurovereenkomst dan is de bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een
vergoeding van het bedrag dat klant in de 3 maanden voorafgaand aan het schade brengende feit
aan ondernemer was verschuldigd.
2. Aansprakelijkheid van ondernemer jegens klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –
maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen,
verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
3. De vorige leden zijn niet van toepassing voor schade die de klant heeft geleden in de doorverkoop
door klant van de van de ondernemer gekochte producten aan consumenten, als gevolg van het feit
dat deze laatsten jegens klant wegens een tekortkoming in die producten een of meer van zijn
wettelijke rechten ter zake van die tekortkoming heeft uitgeoefend.
4. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van
ondernemer jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst
slechts nadat klant ondernemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld,
stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en ondernemer ook na
verloop van die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten,
zodat ondernemer in staat is adequaat te reageren.
5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij
ondernemer meldt.
6. In geval van overmacht is de ondernemer niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij klant
ontstane schade.

Artikel 13 – Klachtenregeling

1. Ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de
klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat klant de
gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de
ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de
datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,
wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Mochten er geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt
kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het
arrondissement waar ondernemer gevestigd is. Ondernemer en klant kunnen overeenkomen hun
geschillen te beslechten bij wege van bindend advies of arbitrage.

Artikel 15 – Privacy beleid

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Cachet Royal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die
wij verwerken:- Voor- en achternaam, Bedrijfsnaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, Overige
persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te
maken, in correspondentie en telefonisch, Bankrekeningnummer, Email adres
2. Persoonsgegevens die wij verwerken.
Cachet Royal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die
wij verwerken:
– Voor- en achternaam, Bedrijfsnaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, Overige
persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken
in correspondentie en telefonisch, Bankrekeningnummer, Email adres.
3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@cachetroyal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Cachet Royal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het afhandelen van uw
betaling,Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, U te kunnen bellen of e-mailen indien
dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U te informeren over wijzigingen van onze
diensten en producten,U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, Om goederen en
diensten bij u af te leveren, Cachet Royal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangiften.
5. Geautomatiseerde besluitvorming
Cachet Royal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Cachet Royal) tussen zit. Cachet Royal gebruikt de volgende
computerprogramma’s of -systemen: JBM Economy Service en DHL Parcel voor het verzenden van
bestellingen. Snelstart en , Windows office te behoeve van administratie en facturatie, Secure
Intermail voor het veilig indienen van klant andressen ter behoeve van folder en actie verspreiding,
Dropbox bij het bewaren van product foto’s en website bestanden. WooCommerce voor het
ontvangen en verzenden van online bestellingen.
6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Cachet Royal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Contactgegevens, voor het contact
opnemen ter behoeve van vragen of verzoeken die te maken hebben met verkoop of retourneren.
Bewaartermijn 7 jaar na laatste aankoop. Adresgegevens, voor het verzenden, bezoeken of
retourneren van bestellingen en/of winkel bezoeken. Bewaartermijn 7 jaar na laatste aankoop. KvK
uittreksel gegevens i.v.m. controle handelsregister, branche overkomst. Na controle worden de KvK
uittreksels niet bewaard. Bij particuliere verkoop noteren wij geen gegevens.
7. Delen van persoonsgegevens met derden
Cachet Royal deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met
bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cachet Royal
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Cachet Royal uw
persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
Bedrijfsnaam, contact persoon en adresgegevens > JBM Pakketdienst Portal > voor het verzenden
en retouneren van bestellingen en pakketten per post. Bedrijfsnaam, contact persoon en
adresgegevens > DHL Pakketdienst Portal > voor het verzenden en retouneren van bestellingen en
pakketten per post. Bedrijfsnaam en adresgegevsn > Intermail B.V. > voor het verzenden van actie
folders. Bedrijfsnaam en adresgegevens > WooCommerce > voor het verzenden van online
bestellingen.
8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cachet Royal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cachet Royal en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cachetroyal.nl. Om er zeker
van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Cachet Royal wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Cachet Royal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cachetroyal.nl

Laat je inspireren en adviseren in onze showroom!

200 vierkante meter in Zoeterwoude waar je alles kan zien, voelen en uitproberen. 

De kappersgroothandel met alle benodigdheden voor jouw kapperszaak onder één dak!

info@cachetroyal.nl

+31 6 41283974

+31 71 8870440

KvK nr: 69314985
BTW nr: NL002183671B10

 Bezoek adres
 Industrieweg 19                                           2382 NR Zoeterwoude                                 The Netherlands

 

 Openingstijden                                           Ma t/m Vr 9:00-17:00                                       Na 17:00 op afspraak.                                     Za en Zo op afspraak.

 

 

De kappersgroothandel met alle benodigdheden
voor jouw kapperszaak onder één dak!

info@cachetroyal.nl

+31 6 41283974

+31 71 8870440

Bezoek adres
Industrieweg 19, 2382
NR Zoeterwoude ( NL )

Openingstijden

Ma t/m Vr 9:00-17:00
Na 17:00 op afspraak.
Za en Zo op afspraak.